Natečaj osnovno šola, Cerklje

Šolski kompleks Cerklje leži v istoimenski vasi, ki je sestavljena pretežno iz individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov.
Zemljišče na katerem leži objekt je podolgovato in orienrano v smeri sever – jug, pri čemer so stranice v razmerju 2,5 : 1. Oblika parcele v črki »Z« narekuje določene arhitekturne specifike.
Zaradi prostorskega pomena stare šole, se le-ta ohrani, stavba novogradnje pa v celoti umakne v drugi plan. Novogradnja je zato tudi nižja od starega objekta. S tem se ohrani zazidalna linija regionalne ceste, stara šola pa ohrani vlogo verkalnega poudarka ob cesti.
Volumenska zasnova novega objekta šole je oblikovana izrazito členjeno, zaradi lažjega vklapljanja v točkovno tkivo stare vasi. Stavbna masa šole je razdeljena v več manjših volumnov. Trije severni volumni oblikujejo črko »U« šole, južni trije volumni pa ponovijo obliko črke »U« vrtca v manjši različici.
Stavbne mase, tako stare, kot tudi nove šole oblikujejo različne zunanje prostore.
Te prostori so nanizani ob tlakovani osi v smeri sever – jug, ki se v zalomu prikluči na cesto. Zunanje površine javnega značaja so na severu, proti jugu pa so umeščene bolj zasebne zunanje površine. Zunanji prostor med staro in novo šolo na severozahodu ima funkcijo večnamenske zunanje površine.
Gospodarsko dvorišče je umaknjeno v zaledje na vzhodni strani šole ob gospodarskem dvorišču trgovine in pošte.
Poglavitna značilnost predlagane arhitekturne rešitve je volumenska členjenost, ki odgovarja tako na funkcijske zahteve kot na zagotavljanje kakovostnih ambientov. Enovit ovoj in strešina pa kompleks povežeta v zaključeno celoto.
Osnovno vodilo za členjenje volumna je bilo osončenje, ki je izrednega pomena za zagotavljanje kakovostnih učnih pogojev. Členjenje stavbne mase omogoča, da je kar 75% učilnic orien ranih na jug.
Zamikanje stavbnih volumnov je prav tako posledica potrebe po različnih vhodih za drugo in tretje triletje učencev, prvo triletje učencev in vrtec.
Navidez členjene funkcionalne volumne poveže kontinuirana streha, najvišji volumen telovadnice, postavljen na severovzhodu nadaljuje nekoliko nižji »U« prve in druge triade, ki postopoma preide v najnižji »U« vrtca na jugu. Volumne, ki padajo po višini, med seboj poveže streha kot kontnuirana površina pod rahlim naklonom.
Stavbne mase med seboj poveže tudi enovit fasadni ovoj. Vhodi, nadstrešnice in odprtine so vsi del iste oblikovne logike.
Nova šola je od stare odmaknjena s cezuro. Streha nove šole se nasloni na steno, postavljeno ob starem objektu. Tako oblikovan odmik v zunanjosti oblikuje senčno fugo, v notranjos pa ob sončni osvetlitvi staro in novo loči svetlobna reža.
Oblikovni vodili ovoja sta izmenjava polnih in praznih površin ter horizontalne fasadne delitve, ki izhajajo iz fasadne členitve stare šole.
Fasadni ovoj prvenstveno sledi potrebam po osvetlitvi. Učilnice imajo maksimalno velikost okenskih odprtin, fasadni ovoj je odprt tudi pri avli in obeh atrijih. Polne površine so umeščene samo na mestih, kjer program to dopušča.

osnovni podatki
Projekt: Natečaj osnovno šola, Cerklje
Lokacija: Novo mesto
Naročnik: Osnovna šola
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2013
Fotografije: Martin Pelcl