Soseska Studenci, Maribor

Stanovanjska soseska Studenci v Mariboru obsega več faz gradnje, v prvi je predvideno 21 vrstih hiš, v drugi fazi 2 stanovanjska bloka, v treji fazi 4 bloki, v četrti fazi en večji stanovanjski blok in končno faza enodružinskih hiš. Za območje je že bil pripravljen OPPN. Investitor je začel z gradnjo 21 vrstnih hiš, od česar se je najprej izvedlo 7 vrstnih hiš, nato pa še preostalih 14.
Projekt Studenci je umeščen na rob cetra mesta Maribor, tako ima po eni strani urbani značaj, v načrtovanem OPPN je bila predvidena pretežno gosta pozidava. Po drugi strani lokacija meji na zeleni, nezazidan pas in se odpira proti okoliškim vedutam Pekrske Gorce in Pohorja. Arhitektura vrstnih ima tako po eni strani izrazito mestni karakter nizkega gostega, po drugi strani pa išče simpatije z arhitekturo predmestnih enodružinskih hiš.
Problematika tipologije vrstnih hiš je, da te ponavadi tvorijo uniformno tkivo enakih gabaritov, ki se po velikosti ne smejo razlikovati. V obstoječem OPPN so bile predvidene tri vrste po 7 vrstnih hiš s povsem enakimi gabariti. Znotraj določenih predpisov smo želeli z arhitekturnimi elementi razbiti uniformno monotonost. Tako smo uvedli nekaj principov, kot na primer različno materializacijo, ta je predvidena v treh tipih in se razlikuje od tipa do tipa. En tip vrstnih hiš ima leseno fasado, drug tip kompozitne fasadne plošče v svetlo sivi barvi in tretji tip kompozitne fasadne plošče v temno sivi barvi. V stilu s spremembo fasade glede na tip se spreminja tudi materializacija špalete pri oknu v nadstropju in materializacija vrta v pritličju. K večji raznolikosti stanovanjskih enot pa prispeva tudi zamik okna v pritličju na frontalni fasadi. Tako je znotraj enega niza 7 raznolikih objektov, z manjšimi spremembami na fasadi, kar prispeva k bolji identifikaciji stanovalcev s svojim domom.
Drugi aspek, ki nas je arhitekte vodil pri oblikovanju objektov pa je bil zagotavljenje privatnosti. Pri vhodni fasadi so enote med seboj ločene s fizično pregrado, ki se proti javni ulici zmanjšuje in izginja. Na vrtni strani pa so nadstropni deli objektov zasnovani pod kotom, tako se pogledi iz sob odmikajo od pogledov sosedov. Preostale sobe v nadstropju pa so orientirane v intimni zasebni atrij.

osnovni podatki
Projekt: Soseska Studenci, Maribor
Lokacija: Maribor
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2016-2019
Fotografije: Tomaž Pažek