Komunalni prispevek

Če se lotevate gradnje, je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebno plačati komunalni prispevek. Za marsikoga je to precej neprijetno presenečenje, saj so lahko zneski za komunalni prispevek precej vrtoglavi. Merila za odmero komunalnega prispevka so precej zapletena. S tem razlogom smo pripravili nekaj besed o tem.

Za kaj se sploh gre in kdo ga plača?

Komunalni prispevek je znesek, ki se občini plača kot nadomestilo za koriščenje in izgradnjo komunalne infrastrukture, torej vodovoda, kanalizacije in ceste. Skladno z aktualnim Zakonom o prostorskem načrtovanju komunalni prispevek predstavlja plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme (1). Ta sredstva se zato v občinah namenijo izgradnji komunalnega omrežja.

Komunalni prispevek v skladu z zakonom plača vsak posameznik, ki želi zaprositi za gradbeno dovoljene novogradnje. Plačilo komunalnega prispevka je potrebno tudi za tiste, ki boste povečali priklopno moč.

Komunalni prispevek vsekakor ni šala, saj so zneski lahko zlo visoki. Lahko se zgodi, da boste na podobni lokaciji z isto velikostjo parcele plačali mnogo večji prispevek, kot ga je vaš sosed. Višina komunalnega prispevka se ob nekoliko večjih objektih lahko dvigne tudi na 25000 EUR.Merila za odmero komunalnega prispevka in izračun

Komunalni prispevek se izračuna iz enačbe. V njej so vključeni različni faktorji, najbolj poglavitni dejavnik pa je velikost vašega objekta in parcela. Višino komunalnega prispevka določa Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (2). Če pogledamo podrobno, se merila za odmero komunalnega prispevka nanašajo na površino stavbnega zemljišča, na neto tlorisno površino objekta,opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo in na namembnost objekta.Površina stavbnega zemljišča pomeni velikost parcele. Če parcele ni mogoče določiti, se površina stavbišča – prostor, ki ga na parceli zaseda objekt, množi s faktorjem 1,5. Delež parcele, ki se upošteva za komunalni prispevek je med 30 in 70 odstotki.

Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta, torej brez sten, napuščev in nadstrešnic. Delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je lahko od 30 do 70 odstotkov.

Komunalni prispevek je se računa po enačbi KP(i)=(A(parcela)·C(ij)·Dp))+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·C(tj)·Dti)

Pri čemer je oznake pomenijo:

A(parcela) površina parcele objekta v kvadratnih metrih,

C(pi1) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,

D(pi) delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (pri tem najmanj 0,c, največ pa 0,7, D(pi) + /(ti)

K(dejavnost) faktor dejavnosti, ki je lahko tudi 1, drugače pa občine faktor dejavnosti določajo med 0,7 in 1,3.

C (ti1) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju

A(tlorisna) neto tlorisna površina predvidenega objekta

D(ti) delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; D(pi) + D(ti) = 1)Kdaj ga moram plačati in koliko me stane?

Če se sprašujete, kdaj poravnati komunalni prispevek, v glavnem obstajata dve možnosti. Investitor lahko komunalni prispevek plača v naprej, torej preden je oddal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Druga možnost pa je, da v vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja občini poda zahtevo za odmero komunalnega prispevka. Rok za oddajo je 14 dni. Na odločbo se lahko tudi pritožite.

Ko poravnate komunalni prispevek , se smatra, da ste plačali vse stroške priklopa objekta na komunalno opremo. Kar pomeni, da razne takse za priključitev niso sprejemljive.

Sedaj pa k najpomembnejšemu podatku, kakšne so višin komunalnega prispevka? Praksa kaže, da so praviloma komunalni prispevki višji v mestnih naseljih, med tem ko so mnogo nižji na območjih izven naselij torej na območjih razpršene gradnje, čeprav obstajajo tudi izjeme. Trenutno se nahajamo v situaciji, kjer se komunalni prispevki med občinami nerazumno razlikujejo. Cene se zato gibljejo med 2300 EUR in 25000 EUR.

V primeru, da se odločite, da boste sami gradili komunalno infrastrukturo (6.1 člen) , ki bi jo morala zagotoviti občina, se znesek, namenjen gradnji, odšteje od višine komunalnega prispevka.

Če se z vašim arhitektom posvetujete, lahko znižate ceno komunalnega prispevka.Če potrebujete nasvet arhitekta, se lahko obrnete na naše arhitekte. Več na http://www.gmt1arhitekti.com/Zakonske podlage in viri

- 1. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675

- 2. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5668

- U R E D B A o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074136

Za vas svetujemo.
Imate parcelo, pa ne veste, kaj se na njej lahko zgradi? Imate dilemo glede oblikovanja hiše?

< pišite nam

Nasveti arhitekta